create counter
Vitamin D and MS: Extra Vitamine D3
EXTRA VITAMINE D3
Multiple Sclerosis
Aanbevelingen
De wetenschappelijk onderbouwde vitamine D aanbevelingen van de Nederlandse Gezondheidsraad (2012) ter voorkoming van vitamine D gebrek ter vermindering van botbreuken en vallen bij gezonde Nederlanders zijn:
 1. een vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) van tenminste 30 nmol/L;
 2. een extra vitamine D inname (D3) van 400-800 IE (10-20 microgram) per dag;
 3. maximaal een extra vitamine D inname (D3) van 4.000 IE (100 microgram) per dag.

De vitamine D aanbevelingen voor een goede gezondheid van GrassrootsHealth (2011) wijken hiervan af:
 1. een vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) tussen 100-150 nmol/L;
 2. een extra vitamine D inname (D3) van 4.000-8.000 IE (100-200 microgram) per dag;
 3. maximaal een extra vitamine D inname (D3) van 10.000 IE (250 microgram) per dag.

De wetenschappelijk onderbouwde vitamine D aanbevelingen voor mensen met Multiple Sclerosis (MSers) gepubliceerd in het tijdschrift Neurology (Ascherio 2012):
 1. de diagnose en behandeling van vitamine D-deficientie moet deel uitmaken van de zorg voor MSers;
 2. een stabiel vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) van tenminste 75 nmol/L heel het jaar;
 3. een extra vitamine D inname van 1000 IE (25 microgram) vitamine D3 per dag;
 4. regelmatig controle van het vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte);
 5. vooralsnog ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing voor een hogere serum-25OHD gehalte.

1 microgram (mcg) vitamine D3 (Colecalciferol) komt overeen met 40 internationale eenheden (IE).

Deze aanbevelingen gelden voor mensen zonder contra-indicaties voor het innemen van extra vitamine D (D3), zoals:
 • Hypercalciëmie
 • Hyperparathyroïdie
 • Sarcoïdose
 • Idiopathic infantile hypercalcemia (CYP24A1 mutaties) (Schlingmann 2011)

Kortom, voor MSers is er voldoende wetenschappelijke onderbouwing om te streven naar een stabiel vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) in het bloed van tenminste 75 nmol/L. Laat het vitamine D gehalte regelmatig controleren. Betrek uw arts bij uw vitamine D (D3) gebruik in elk geval bij meer dan 4.000 IE (100 microgram) per dag.

Vitamine D suppletie
In Nederland (51° NB) maakt zonlicht alleen in de zomermaanden maart tot november vitamine D3 in de huid aan. In de wintermaanden november tot maart is onze Nederlandse zon daarvoor niet krachtig genoeg (zie Zonkracht). Onze voeding, ondanks de toevoeging van vitamine D3 aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten, is onvoldoende voor onze behoefte aan vitamine D3 in de wintermaanden. Voeding levert ongeveer 5% op van de dagelijks benodigde hoeveelheid vitamine D3. Mensen die onvoldoende vitamine D3 aanmaken uit zonlicht, kunnen dit niet compenseren met vitamine D uit voeding en zijn aangewezen op supplementen. Voor een stabiel vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) in het bloed van tenminste 75 nmol/L moet je in Nederland extra vitamine D (D3) innemen. Hoeveel extra vitamine D (D3) er per dag nodig is blijkt zeer individueel. Het hangt ondermeer af van de uitgangsspiegel (serum-25OHD gehalte) en het gewicht (zie Dosis-respons). Daarnaast is het van belang om bij vitamine D suppletie rekening te houden met de seizoenschommelingen.

Vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte)
Het vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) kan je laten meten met een vitamine D bloedtest. MSers met een vitamine D gehalte kleiner dan 75 nmol/L hebben een vitamine D tekort.

Vitamine D bloedtest

Vraag je huisarts om een vitamine D bloedtest, bij voorkeur in februari of in augustus. Let op: De bloedtest voor het vitamine D gehalte is de 25OHD test en niet de 1,25(OH)2D test.
Overweeg om tegelijkertijd het het calcium gehalte en het gehalte aan parathyroidhormoon (PTH) in het bloed te laten bepalen (van Amerongen Feron 2012).

Overleg met je huisarts aan de hand van de uitslag van het bloedonderzoek hoeveel extra vitamine D (D3) je dagelijks moet slikken voor een stabiel vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) in het bloed van tenminste 75 nmol/L. Dit kan je ook zelf opzoeken in de Dosis-respons tabel (zie Dosis-respons).

Doe het zelf test
Bij D-Action (GrassrootsHealth 2011) kan je on-line een doe het zelf Vitamine D bloedtest bestellen. GrassrootsHealth is een ideële non-profit organisatie ter bestrijding van ziekten veroorzaakt door vitamine D gebrek. Registreren, vragenlijst invullen, bloedtest bestellen en betalen. Het toegestuurde kaartje terugsturen met daarop twee druppels bloed. De uitslag krijg je dan per e-mail toegestuurd. Door bij GrassrootsHealth een test te bestellen draag je bij aan vitamine D onderzoek. Overleg de uitslag met je huisarts.

Seizoensschommeling
Door de seizoenen fluctueert het vitamine D gehalte daar zonlicht alleen van maart tot november hoog genoeg aan de hemel staat om vitamine D in de huid te maken.

In Nederland is het vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) half augustus het hoogst (~ 94 nmol/L). Half februari is die waarde het laagst (~ 50 nmol/L). Een zomer/winter verschil van gemiddeld ~ 44 nmol/L (~ 47%), zie figuur 1 (Runia 2012). Het duurt in ons land 6 maanden om vanaf het diepte punt half-februari het hoogste punt half-augustus te bereiken waarna het vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) weer daalt. De individuele verschillen van het vitamine D gehalte per maand en de individuele zomer/winter verschillen zijn groot, zie figuur 1.

Figure 1
Seizoenschommeling van het vitamine D gehalte in Nederland (51° NB)
(n=73 RRMS, leeftijd 39.4 (19-55) jaar)
RuniaT_25OHD_levels_Neurology_2012

Het serum-25OHD gehalte per datum van bloedafname per RRMS patiënt. Gegevens van individuele patiënten zijn verbonden door lijnen van dezelfde kleur. De gestippelde zwarte curve is het berekende gemiddelde.
Bron: (Runia 2012).

Het gemiddelde vitamine D gehalte per maand van vrouwen in Canada (rode lijn) (43° NB) en van Britse vrouwen (blauwe lijn) (50-60° NB) is weergegeven in Figuur 2. In Canada vertoont het vitamine D gehalte eveneens een seizoensfluctuatie, alleen de hoogste waarde valt daar in oktober (76 nmol/L) en de laagste waarde in februari (53 nmol/L), een zomer/winter verschil van 23 nmol/L (30%) (Vieth 2001). In Groot Brittannië valt de hoogste waarde in september (~ 70 nmol/L) en de laagste in februari (~ 36 nmol/L), een zomer/winter verschil van 34 nmol/L (49%) (Hyppönen 2007).

Figuur 2
Seizoenschommeling van het vitamine D gehalte in Canada (43° NB) en Groot Brittanie (50-60° NB)

25OHD_per_maand

Bron: vitamindandms.org
Streefwaarden > 30 nmol/L (Gezondheidsraad 2012), > 75 nmol/L (Ascherio 2012) en 100 - 150 nmol/L (GrassrootsHealth 2011).

Voor een stabiel vitamine D gehalte (serum-25OHD gehalte) van tenminste 75 nmol/L moet het vitamine D zomer/winter verschil met suppletie worden aangevuld. Bij bepaling van de onderhoudsdosis is de uitgangswaarde, de maand waarin de uitgangswaarde is gemeten en de grootte
het zomer/winter verschil van belang.

Farmacokinetiek van vitamine D
Bij toediening van een middel wordt 94% van de plasmaconcentratie, de plateaufase of 'steady state', bereikt na 4 halfwaardetijden. Tijdens de 'steady state' zijn aanmaak en afbraak van 25(OH)D met elkaar in evenwicht. De functionele halfwaarde tijd van het vitamine D gehalte (serum 25OHD gehalte) na het starten van een onderhoudsdosis met vitamine D3 is ~ 2-3 maanden (Vieth 2011). Na het starten van een onderhoudsdosis vitamine D3 wordt 50% van de stijging van het vitamine D gehalte bereikt na ~ 2-3 maanden en 94%, de 'steady state', van de stijging na (4 x 2 maanden =) 8 maanden.

Om deze periode van 8 maanden te bekorten kan, voorafgaand aan een onderhoudsdosis, begonnen worden met een oplaaddosis. Dit is wenselijk bij een vitamine D gehalte (uitgangsspiegel) kleiner dan 50 nmol/L.

Fysiologische- en Referentiewaarden
Veilige fysiologische waarden van het vitamine D gehalte (serum 25OHD gehalte) liggen tussen 75 en 200 nmol/L (Kimball 2011). In Nederland liggen de referentiewaarden voor het vitamine D gehalte (serum 25OHD gehalte) tussen 50 en 150 nmol/L (zie NVKC).

Streefwaarden
In Nederland beveelt de Gezondheidsraad (2012) een streefwaarde voor het serum 25(OH)D gehalte aan ter voorkoming van vitamine D gebrek ter vermindering van botbreuken en vallen van tenminste 30 nmol/l voor gezonde personen van 0-70 jaar en van tenminste 50 nmol/L voor gezonde personen ouder dan 70 jaar. De streefwaarde van GrassrootsHealth voor een goede gezondheid zijn hoger 100 - 150 nmol/L. Voor Multiple Sclerose is een wetenschappelijk onderbouwde streefwaarde van een stabiel vitamine D gehalte (serum 25OHD gehalte) van tenminste 75 nmol/L in het tijdschrift Neurology gepubliceerd in afwachting van nader klinisch onderzoek (Ascherio 2012).

Uitgangsspiegel
De vitamine D spiegel is sterk afhankelijk van het seizoen. Bij het meten van de uitgangsspiegel zou de maand waarin het vitamine D gehalte is gemeten meegewogen moeten worden. Immers in Nederland daalt het vitamine D gehalte van augustus tot februari met ~ 50% (Runia 2012).

Dosering van vitamine D3
Zowel voor de onderhoudsdosis als voor de oplaaddosis zijn (veelal nog niet-gevalideerde) doseringsschema's beschreven.

Onderhoudsdosis
De dosis response relatie tussen vitamine D3 inname en het serum 25(OH)D gehalte is niet lineair, het is een curve. Bij een uitgangsspiegel tot 50 nmol/L stijgt het vitamine D gehalte (serum 25OHD gehalte) met een onderhoudsdosis van 1000 IE vitamine D3 per dag gemiddeld met ~ 12,5 nmol/L na ~ 2 maanden en met ~ 25 nmol/L na 8 maanden. Bij een uitgangsspiegel tussen 50 tot 100 nmol/L stijgt het serum 25(OH)D-gehalte met een onderhoudsdosis van 1000 IE vitamine D3 per dag minder snel, gemiddeld met ~ 7,5 nmol/L na ~ 2 maanden en met ~ 15 nmol/L na ~ 8 maanden (Vollaard 2011).
Als de uitgangsspiegel en de streefwaarde bekend zijn kan een onderhoudsdosis worden berekend. Na 2 (50% stijging) of 8 (94% stijging) maanden het vitamine D gehalte (serum 25OHD gehalte) controleren.
Berekening: Indien het vitamine D gehalte in februari 50 nmol/L is dan zou voor een vitamine D gehalte van 75 nmol/L per dag heel het jaar 25/15 x 1000 = 1650 IE per dag extra vitamine D (D3) moeten worden ingenomen (Vollaard 2011).

Preventie van de vitamine D winterdip?
Om de vitamine D winterdip te voorkomen zou het vitamine D gehalte half februari boven de streefwaarde van 75 nmol/L moeten zijn. Op basis van het vitamine D gehalte in augustus kan het vitamine D gehalte in februari worden geschat, daar dit gemiddeld ~ 50% lager is dan in augustus. Met deze schatting kan de benodigde onderhoudsdosis worden berekend of worden opgezocht in de Dosis-respons tabel (zie Dosis-respons) ter voorkoming van de daling van het vitamine D gehalte in winter .

Stap voor stap
1. laat het vitamine D gehalte in augustus meten;
2. het vitamine D gehalte in augustus is bijvoorbeeld 119.7 nmol/L, afgerond 120 nmol/L;
3. zonder extra vitamine D (D3) zou het vitamine D gehalte vanaf het hoogste punt half augustus tot het dieptepunt half februari, met ~ 50% dalen naar 60 nmol/L, zie Figuur 1;
4. het streven is een stabiel vitamine D gehalte van tenminste 75 nmol/L heel het jaar;
5. welke onderhoudsdosis kan een daling van 120 naar 60 nmol/L voorkomen?
6. zoek in de Dosis-response tabel (zie Dosis-respons):
 • het geschatte 'half februari' vitamine D gehalte op in de 1ste kolom, in dit geval 60 nmol/L;
 • het streefgehalte op, in dit geval 75 nmol/L;
 • lees op het kruispunt de benodigde dosis extra vitamine D (D3) af, in dit geval 600 IE/dag voor iemand van 68 kg [600 IE / 68 kg = 9 IE per dag per kg];
 • alternatief, bij een streefgehalte van 120 nmol/L 3700 IE /dag voor iemand van 68 kg [3700 IE / 68 kg = 55 IE/dag per kg];
7. laat het vitamine D gehalte in februari opnieuw meten;
8. schrijf het vitamine D3 gebruik op.

Individuele dosis-response
Een inname van 4000 IE/dag kan resulteren in een vitamine D gehalte van 50 nmol/L tot 300 nmol/L, zie figuur Individuele dosis-response (zie Dosis-respons).

Oplaaddosis
Voor mensen met een vitamine D tekort, een vitamine D gehalte < 50 nmol/L, duurt 8 maanden veel te lang. Om deze periode van 8 maanden te bekorten is het mogelijk om voorafgaande aan de onderhoudsdosis een oplaaddosis toe te dienen. Het opladen kan met een wekelijkse dosis Colecalciferol Drank FNA 50.000 IE/ml (Werkgroep Klinische Geronto-Farmacologie (WKGF) 2012).

Het aantal weken kan als volgt worden berekend:
1. Bereken het vitamine D tekort in IE (1):
 • 40 x (de streefwaarde in nmol/L - gemeten vitamine D spiegel in nmol/L) x lichaamsgewicht in kg;
2. Bereken het aantal weken (2):
 • vitamine D tekort in IE (1) / 50.000 IE = aantal weken.

Colecalciferol Drank FNA
 • 100.000 IE, eenmalig; deze oplaaddosis geeft een gemiddelde stijging van 34 nmol/L na 7 dagen, en van 37 nmol/L na 10 dagen, daarna daalt het vitamine D gehalte (Ilahi 2008);
 • 25 000 IE, 6 weken achtereen; deze oplaaddosis (in totaal 6 x 25.000 IE = 150.000 IE) geeft een gemiddelde stijging van 23 nmol/L gemeten 10 dagen na de laatste oplaaddosis (van Groningen 2010);

Met de onderhoudsdosis kan een week na de laatste oplaaddosis worden begonnen. Herhaal de vitamine D bloedtest ~ 2 maanden na de laatste oplaaddosis, want de individuele spreiding is groot. Is het vitamine D gehalte onvoldoende (< 50 nmol/L) dan moet een extra oplaaddosis worden gegeven.

Toxische doses
Het wordt sterk afgeraden om een dosering hoger dan 100.000 IE per keer toe te dienen. Bij hogere doseringen kan het lichaam de aangeboden hoeveelheid vitamine D3 niet omzetten in 25(OH)D bij gebrek aan de daarvoor benodigde enzymen (Heaney 2008, Vieth 2011). Bij hogere eenmalige doseringen zoals 500.000 IE/jaar zijn toxische verschijnselen gerapporteerd (Sanders 2010).

Cofactoren
Vergeet niet bij het innemen van vitamine D3 voldoende calcium en magnesium in te nemen. Bijvoorbeeld 4 zuivelconsumpties per dag (melk, kaas) of dagelijks 500 - 1000 mg extra calcium in te nemen, afhankelijk van hoeveel calcium, die je met de voeding binnen krijgt. Extra calcium wordt beter opgenomen als je de dagelijkse inname over de dag verspreid bij elke maaltijd en voor het naar bed gaan in combinatie met evenveel magnesium.

Verhouding Calcium/Magnesium 1:1

Magnesium de verbindingen magnesiumcitraat of -orotaat worden goed opgenomen.

Calcium, Magnesium, Vitamin K1, Vitamin A, Boron, Silica, Strontium, Zink

Vitamin B2 (riboflavine) nog niet evidence based.

Vitamine D3 update versie 25-07-2014

Vitamine D3 per dag:
- 4000 IE per dag (2 druppels colecalciferol drank 50.000 IE/ml per dag)
of
- 8000 IE per dag (4 druppels colecalciferol drank 50.000 IE/ml per dag)

alternatief:

Vitamine D3 per week:
- 50.000 IE per 2 weken (1 ml colecalciferol drank 50.000 IE/ml per 2 weken)
of
- 50.000 IE per week (1 ml colecalciferol drank 50.000 IE/ml per week)

Zonlicht
- zoveel mogelijk in de zon, maar niet verbranden. Download App UVbreak

Co-factoren
- tenminste 1,5 liter water per dag
- calcium 500 mg/d (extra naast de gewone voeding)
- magnesium 500 mg/d
- Omega 3 DHA/EPA 1 g/d

Bloedonderzoek in (aug of) feb
- vitamine D gehalte 25OHD (in nmol/L)
- Calcium gehalte (referentiewaarden 2,10-2,55 mmol/l)
- PTH gehalte (parathyroïd hormoon of parathormoon) (in pmol/l) nuchter
- kidney function (GFR>60)
estimated glomerular filtration rate / geschatte glomerulaire filtratie snelheid

- vraag om de uitslag en om de bijbehorende referentiewaarden van PTH.
De referentiewaarden van PTH verschillen per laboratorium.

De PTH waarden moet zich in het 1ste tertile van de referentiewaarden bevinden.
PTH-waarden moeten altijd beoordeeld worden in relatie tot de hoeveelheid calcium.http://www.uwbloedserieus.nl/aanvraagformulier.php?id=199

Vitamin D in 5 minutes

Met Nederlandse ondertiteling:
Vitamine D in 5 minuten of Betekent minder zonlicht meer ziekte?

One pill every two weeks gives you all the vitamin D most adults need
maar het is beter om Vitamine D3 per dag of per week in te nemen

3 to 25 more likely to have these health problems if low Vitamin D


Literatuur
Ascherio A, Marrie RA. Vitamin D in MS: a vitamin for 4 seasons. Neurology. 2012 Jul 17;79(3):208-10. Epub 2012 Jun 13.

Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15.

GrassrootsHealth (2011)

Heaney RP, Armas LAG, Shary JR, Bell NH, Binkley N, and Hollis BW. 25-Hydroxylation of vitamin D3: relation to circulating vitamin D3 under various input conditions. Am J Cin Nutr. 2008;87:1738.

Hyppönen E, Power C. Hypovitaminosis D in British adults at age 45 y: nationwide cohort study of dietary and lifestyle predictors. Am J Clin Nutr. 2007 Mar;85(3):860-8.

Ilahi M, Armas LA, Heaney RP. Pharmacokinetics of a single, large dose of cholecalciferol. Am J Clin Nutr. 2008 Mar;87(3):688-91.

Kimball SM, Burton JM, O'Connor PG, Vieth R. Urinary calcium response to high dose vitamin D3 with calcium supplementation in patients with multiple sclerosis. Clin Biochem. 2011 Jul;44(10-11):930-2.

Kragt J, van Amerongen B, Killestein J, Dijkstra C, Uitdehaag B, Polman Ch, Lips P. Higher levels of 25-hydroxyvitamin D are associated with a lower incidence of multiple sclerosis only in women. Mult Scler. 2009 Jan;15(1):9-15.

Vitamine D, NVKC

Runia TF, Hop WC, de Rijke YB, Buljevac D, Hintzen RQ. Lower serum vitamin D levels are associated with a higher relapse risk in multiple sclerosis. Neurology. 2012 Jul 17;79(3):261-6.

Runia TF, Hintzen RQ. De rol van vitamine D bij MS. Tijdschr Neurol Neurochir. 2014;115:26-30.
>> PDF ( KB)

Sanders, K.M.; Stuart, A.L.; Williamson, E.J.; Simpson, J.A.; Kotowicz, M.A.; Young, D.; Nicholson, G.C. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: A randomized controlled trial. J. Am. Med. Assoc. 2010, 303, 1815–1822.

Schlingmann KP, Kaufmann M, Weber S, Irwin A, Goos C, John U, Misselwitz J, Klaus G, Kuwertz-Bröking E, Fehrenbach H, Wingen AM, Güran T, Hoenderop JG, Bindels RJ, Prosser DE, Jones G, Konrad M. Mutations in CYP24A1 and idiopathic infantile hypercalcemia. N Engl J Med. 2011 Aug 4;365(5):410-21.

Smolders J, Peelen E, Thewissen M, Cohen Tervaert JW, Menheere P, Hupperts R, Damoiseaux J. Safety and T cell modulating effects of high dose vitamin D3 supplementation in multiple sclerosis. PLoS One. 2010 Dec 13;5(12):e15235.

van Amerongen BM, Feron F. Effect of High-Dose Vitamin D3 Intake on Ambulation, Muscular Pain and Bone Mineral Density in a Woman with Multiple Sclerosis: A 10-Year Longitudinal Case Report. International Journal of Molecular Sciences. 2012; 13(10):13461-13483.

van Groningen L, Opdenoordt S, van Sorge A, Telting D, Giesen A, de Boer H. Cholecalciferol loading dose guideline for vitamin D-deficient adults. Eur J Endocrinol. 2010 Apr;162(4):805-11.

Vieth R, Cole DE, Hawker GA, Trang HM, Rubin LA. Wintertime vitamin D insufficiency is common in young Canadian women, and their vitamin D intake does not prevent it. Eur J Clin Nutr. 2001 Dec;55(12):1091-7.

Vieth R. The Pharmacology of Vitamin D. In Vitamin D, 3rd ed.; Feldman D, Pike JW, Adams JS, Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2011; Volume I, pp. 1041–1076.

Vollaard EJ. Stand van zaken: Vitamine D. Apotheek Aktueel 2011 Aug;1(1):1-4.
>> PDF (4.3 MB)

Werkgroep Klinische Geronto-Farmacologie (WKGF). Advies Vitamine D suppletie bij ouderen. Nederlandse Vereniging van
Klinische Geriatrie (NVKG). 2012. wkgf@nvkg.nl
>> PDF (189 KB)

Aanbevelingen en doseringsschema's
11 mei 2012
Advies Vitamine D suppletie bij ouderen
De Werkgroep Klinische Gerontofarmacologie (WKGF) heeft een advies geformuleerd op welke manier bij oude patienten vitamine D tekort moet worden aangevuld. Het standpunt is beschikbaar op de patientenzorgpagina van Ephor. Het standpunt wijkt op een aantal punten af van het advies van de Gezondheidsraad.
>> PDF (189 KB)

Vollaard 2011
Bij een vitamine D gehalte < 50 nmol/L is een eenmalige laaddosis van 100 000 IE cholecalciferol voldoende. Bij een lager vitamine D gehalte < 25 nmol/L zijn in de winter mogelijk 2 laaddoses elk van 100 000 IE per week nodig als men snel een calcidiol spiegel > 85 nmol/L wil bereiken.
Na een eenmalige dosis van 100 000 IE cholecalciferol steeg de calcidiol spiegel gemiddeld met 37 nmol/L na 10 dagen, met een minder sterke stijging bij ouderen dan bij jongeren (Ilahi 2008). De calcidiol spiegel steeg geleidelijk, met een piekspiegel na 10 dagen, waarna de daling intrad. Bij verpleeghuis patiënten in Nederland werd een stijging van 25 nmol/L gemeten (Vollaard 2009).

Met de onderhoudsdosis kan een week na de laatste laaddosis worden begonnen. Eerder heeft geen zin daar cholecalciferol (vitamine D3) wordt opgeslagen en niet in de lever wordt omgezet in 25OHD bij gebrek aan enzym.
Voordracht Dr E.J. Vollaard Waarom negeren wij de Vitamine D deficiëntie onder de bevolking, donderdag 29 januari 2009
Vitamine D: Stand van zaken, 2011

van Groningen L, Opdenoordt S, van Sorge A, Telting D, Giesen A, de Boer H. Cholecalciferol loading dose guideline for vitamin D-deficient adults. Eur J Endocrinol. 2010 Apr;162(4):805-11. Epub 2010 Feb 5.
Nederlands onderzoek naar de laaddosis extra vitamine D bij vitamine D deficiëntie
 • uitgangswaarde bepalen;
 • 25 000 IE Colecalciferol per week gedurende 8 weken: Colecalciferol Drank FNA 50 000 IE/ml 0,5 ml per week;
 • 2 weken na de laatste laaddosis het vitamine D gehalte (25OHD) opnieuw bepalen, en starten met de onderhoudsdosis;
 • n=110;
 • met een laaddosis van 25000 IE/week (3571 IE/dag) gedurende 8 weken steeg het gemiddelde vitamine D gehalte (25OHD) na 10 weken gemiddeld met 69 nmol/L: per 1000 IE/dag een stijging van 19,3 nmol/L;
 • Conclusie: Laaddosis voor een vitamine D gehalte (25OHD) van 75 nmol/L kan als volgt worden berekend: Laaddosis (IE)=40x(75-uitgangswaarde) x gewicht
>> PDF (319 KB)

Cannell JJ, Hollis BW. Use of vitamin D in clinical practice. Altern Med Rev. 2008 Mar;13(1):6-20. Review.
Verhoging weerstand
There is an anecdotal report that pharmacological doses of vitamin D are effective in treating – not just preventing – viral respiratory infections.
Doses of 2000 IU/kg body weight for three days (200,000 IU per day for three days for a 100-kg adult) ....
⁃ Vitamin D3 2000 IU/kg/day for 3 days
>> PDF (455 KB)

FaceBook Vitamin D and MS

Page last edited: June 12, 2016

Terms of Use